SZEREPJÁTÉK

Szerepjáték

A játék a sze­mé­lyi­ség­fejlő­dés egyik leg­alap­vetőbb esz­köze. Spon­tán, tét nél­küli öröm­for­rás, mely kife­jezi a gye­re­kek vágyait. A játék soha­sem kény­szerből ala­kul, jön létre, hanem a belső ösz­tön és igény for­málja. A sze­rep­já­ték az óvo­dás­korú gye­re­kek leg­jel­lemzőbb játék­faj­tája, ami­kor a felnőt­tek sze­re­peit, viszo­nyait ele­ve­ní­tik meg, így ilyen­kor bár­kiből lehet sebész, ben­zin­ku­tas, vagy busz­sofőr a nap­pali közepén.

A sze­rep­já­ték hatása

A sze­rep­já­ték célja az életre való fel­ké­szü­lés. Elő­se­gíti az értelmi fejlő­dést, fon­tos a szo­ci­á­lis és érzelmi fejlő­dés­ben is, mert a sze­rep­já­té­kok töké­le­te­sek arra, hogy a gye­re­kek olyan sze­re­pe­ket pró­bál­ja­nak ki, amik­kel csak később fog­nak talál­kozni. Segí­te­nek fel­ol­dani a feszült­sé­get, meg­ol­dani a konf­lik­tu­so­kat, fel­dol­gozni a fáj­dal­mat, leve­ze­tik vele a feszült­sé­get, vagyis egy ösz­tö­nös, öngyó­gyító folya­ma­tot jelentenek. A sze­rep­já­té­kok isko­lás­kor­ban sem szűn­nek meg, de cél­juk és fon­tos­sá­guk egyre kisebb lesz, mert a gye­re­kek meg­ta­nul­ják más­képp fel­dol­gozni az őket ért élményeket.

1–20 / 89 találat